Hyundai Rotem HRCS2 train at Donetsk Railway Station

Hyundai Rotem HRCS2 train at Donetsk Railway Station

Hyundai Rotem HRCS2 train at Donetsk Railway Station

Hyundai Rotem HRCS2 train at Donetsk Railway Station

Ref:
Date:
Location:
Film: